ابزار برش در انواع مختلف دسته بندی میگردد

1- سرامیک بر

صفحه برش سرامیک و پرسلان که انواع مختلف را شامل میگردد 1- سرامیک بر های ساده : این سرامیک بر ها دارای الماسه ساده بوده که مناسب برای برش هر نوع سرامیک و پرسلان می باشند در حال حاضر دیسک برش کت https://yake.ir/2/product/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-180/

بهترین تیغه و صفحه برش در ایران میباشد

2صفحه برش پرسلان و سرامیک خورشیدی: این مدل دیسک های برش مناسب برای برش پرسلان سخت و فارسی بر کردن میباشد به دلیل وجود آج در ان تمام سرامیک ها را بدون لب پر برش میدهد البته به نوع تیغه و کیفیت نیز بستگی دارد تیغه توربو کت بهترین تیغه موجود در بازار می باشد https://yake.ir/2/product/%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%aa-%d8%b3/ برش عالی عمر طولانی و قیمت مناسب برند دیگر که مناسب برای پرسلان سخت و گرانیت می باشد مارک هیوسانگ کره می باشدhttps://yake.ir/2/product/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87/

3- صفحه برش پرسلان و سرامیک مدل زنجیری : این مدل تیغه با تکنولوژی جدید ساخته شده است .یکی از بهترین تیغه ها برای برش سرامیک و پرسلان می باشد. بهترین دیسک برش پرسلان و سرامیک صفحه برش زنجیری کت می باشد

سایر ابزار برش

صفحه برش سنگ (گرانیت ، مرمریت و…)

دیسک برش گرانیت و مرمریت در مدلها و سایز های مختلف تولید میشود

گرانیت بر سایز مینی مدل ساده : این مدل پرانیت بر به دلیل تولید خاک زیاد دیگر کارایی ندارن و توصیه نمیگردد

گرانیت بر مدل خورشیدی یا توربو: یکی از بهترین مدلها برای برش هر نوع سنگ مرمریت و گرانیت می باشد. مزیت آن صدای کم برش عالی و تولد خاک کم و عمر زیاد میاشد . تیغه و دیسک گرانیت بر هیوسانگ بهترین در ایران می باشدhttps://yake.ir/2/product/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87/

تیغه برش گرانیت مدل دندان کوسه ای : گزینه عالی برای برش هر نوع سنگ وحتی برش بتن مسلح می باشد. تنها نولید کننده این مدل تیغه و دیسک برش گرانیت شزکت هیوسانگ می باشد.https://yake.ir/2/product/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-180-%d9%87%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%af/

نماینده رسمی شرکت هیوسانگ کره و سرامیک بر کت شرکت ویونا صنعت اسیا می باشدhttps://viouna.com/

ابزار برش آهن و استیل

صفحه های برش در مدلها و سایزهای مختلف تولید میگردن

avascript // Create an AudioContext const audioContext = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)(); // Set the duration of the audio in seconds const duration = 5; // Set the sample rate const sampleRate = audioContext.sampleRate; // Set the frequencies const carrierFrequency = 400; // Hz const binauralBeatsFrequency = 13.9; // Hz // Create an AudioBuffer const bufferSize = duration * sampleRate; const audioBuffer = audioContext.createBuffer(2, bufferSize, sampleRate); // Get the audio data for each channel const channelDataLeft = audioBuffer.getChannelData(0); const channelDataRight = audioBuffer.getChannelData(1); // Generate the audio data for each channel for (let i = 0; i < bufferSize; i++) { const time = i / sampleRate; const carrierValue = Math.sin(2 * Math.PI * carrierFrequency * time); const binauralBeatsValue = Math.sin(2 * Math.PI * binauralBeatsFrequency * time); channelDataLeft[i] = carrierValue; channelDataRight[i] = binauralBeatsValue; } // Create a stereo audio source from the audio buffer const audioSource = audioContext.createBufferSource(); audioSource.buffer = audioBuffer; // Connect the audio source to the audio context destination (output) audioSource.connect(audioContext.destination); // Start playing the audio audioSource.start();